کارتن دایکاتی در ابعاد مختلف تولید میشود و کاربرد کارتن دایکاتی در صنایع مختلف است و میتوان برای انواع بسته بندی از آن استفاده کرد. مهمترین کاربرد آن