کارتن با چاپ فلکسو:
جهت چاپ بر روی کارتن ها از دستگاه فلکسو استفاده میشود. برای این کار طرح مد نظر بر روی کلیشه ژلاتینی پیاده میشود و به کمک این دستگاه بر روی کارتن چاپ زده میشود.

بازگشت به لیست